Büntetések, bírságok Magyarországon

Büntetések, bírságok Magyarországon

 • Hangfelvétel kezelése miatt figyelmeztetés:
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) […] kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal (cím: 1035 Budapest, Váradi u. 9-11., a továbbiakban: Kérelmezett) szemben hangfelvétel jogosulatlan kezelése, továbbítása, valamint érintetti kérelem jogosulatlan megtagadása tárgyában indult adatvédelmi hatósági eljárásban az alábbi döntéseket hozza…>bővebben
 • Postai levélküldési adatkezelési bírság: 80 000 000,- Ft
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az […] ([…]) által képviselt AMPLIFON Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 3. em.; a továbbiakban: Kötelezett) postai úton folytatott, „piackutatási célú” adatkezelésével összefüggő gyakorlatának vizsgálatára hivatalból indult adatvédelmi hatósági eljárásban az alábbi döntéseket hozza…>bővebben
 • Weboldalon történő jogellenes adatkezelés: 500 000,- Ft
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt […] kérelmező ([…]; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a Kérelmező személyes adatainak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A; a továbbiakban: Kérelmezett) általi, a https://vakcinareg.neak.gov.hu webhelyen keresztül történő jogellenes kezelése tárgyában indult adatvédelmi hatósági eljárásban a Hatóság az alábbi döntéseket hozza…>bővebben
 • Hangfelvétel készítése szerelési munkák során 300 000,- Ft
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a […] Ügyvédi Iroda (székhely: […]; eljáró ügyvéd: […]; cégkapu: […]) által képviselt […] (székhely: […], cégjegyzékszám: […]; a továbbiakban: Ügyfél) által folytatott szerelési munkálatok közben megvalósuló hangfelvétel-készítési gyakorlatának, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt előírásoknak való megfelelésével összefüggésben hivatalból indult adatvédelmi hatósági eljárásban az alábbi döntéseket hozza…>bővebben
 • Üzleti titokra való hivatkozással hanganyag korlátozott felhasználhatósággal történő rendelkezésre bocsátása 2 000 000,- Ft
  A Nemzeti Adatvédel mi és Infor mációsz abadság Hatóság (a továb bi akban: Hatóság)
  kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján 2022. január 04. napján a […] (továbbiakban: Kérelmezett) ellen a Kérelmezett által érintett i kérel e m nem megfelelő teljesítés e
  tárgyában indult adatvédelmi hatósági eljárásban az alábbi döntéseket hozza…>bővebben
Közadat KFT