Készítsük el közösen az adatvédelmi dokumentációt! Képzés indul!

Készítsük el közösen az adatvédelmi dokumentációt!

Adatvédelmi képzés és az adatvédelmi megfelelőség elkészítése.

Egy képzés keretein belül megismeri az adatvédelem alapjait és saját cégének adatvédelme is elkészül. Elkészül a teljes dokumentáció, háttéranyag.

A működés során a további adatvédelmi feladatokhoz háttértámogatást és szakmai hátteret kap a vállalkozó.

Amennyiben biztonsági kamera/kamerarendszer is működik, a továbbiakban annak az adatvédelmi anyagához is segítséget kaphat a jelentkező.

Milyen felkészültség szükséges?

Középfokú végzettség, józan ész, akarat.

Az adatvédelem mélységeinek elsajátítása hosszú folyamat, de az alapok megismerése és a gyakorlatban történő alkalmazása, valamint a dokumentáció elkészítése a kezdet. Aki megismeri az adatvédelem alapjait, az egy stabil alapot kap a továbblépéshez.

Az adatvédelmi képzésre jelentkezés ITT

 

 

Közadat Kft

Adatvédelmi kérdésekre emberi válasz.
Adatvédelmi megfelelőség, adatvédelmi tanácsadás, eseti érdekképviselet, teljeskörű adatvédelmi átvilágítás, adatvédelmi audit, adatvédelmi képzések, konferenciák.

[email protected]

Adatvédelmi ajánlatkérések jogi háttere

Beszerzések nemzeti értékhatár alatt
– a három árajánlat relevanciája

Az államháztartás alrendszereiben – így a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik esetében is – általános, már-már megkérdőjelezhetetlen gyakorlat a három összehasonlítható árajánlat előzetes rendelkezésre állásának biztosítása a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, ám az ajánlatkérő szervezet által belső szabályzatban már jelentősnek minősített összegű beszerzések esetében.

Abban a kérdésben, hogy mi tekinthető a fentiek szerinti jelentős összegnek már korántsem figyelhető meg egységes álláspont, az egyes konkrét önkormányzati beszerzési eljárásrendeket tanulmányozva azonban kijelenthetjük, hogy a skála (jellemzően a település méretével és/vagy a költségvetés főösszegével arányosan) párszázezer forinttól az egy-két millió forintos összeghatárig terjed.

Az ajánlatkérési kötelezettséget megalapozó összeghatár meghatározásakor a fenti, változatos megoldások tükrében óhatatlanul felmerül a kérdés az önkormányzati vezetőkben, hogy léteznek-e olyan objektív jogszabályi rendelkezések, amelyekre a belső szabályozás kialakításakor tekintettel kell lenniük.
Cikkemben ezek összegyűjtésére teszek kísérletet. 


Dr Molnár Péter

Jogszabályi háttér

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő áruk vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló eljárásrendek jogszabályi hátterének vizsgálata során a jogszabályoknak alapvetően két csoportját kell górcső alá vennünk: Az önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket meghatározó államháztartási törvényt és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletet, valamint a közbeszerzési törvényt és az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintű jogforrásokat.
Előbbiek határozzák meg az önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, míg az utóbbiakban kerülnek konkretizálásra a beszerzések kiemelt csoportjaira vonatkozó eljárásrendek.
A fentieken túl a potenciálisan releváns jogszabályok körét még egy irányba lehet indokolt bővíteni. EU-csatlakozásunk óta az önkormányzati szektorban kiemelkedő szerepet töltenek be az uniós támogatások terhére tett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó beszerzések. Speciális jellegük miatt a támogatások felhasználására vonatkozó nemzeti jogszabályok képezik a harmadik vizsgálandó csoportot.

Az államháztartási törvény

Az 1992-es Áht., valamint annak végrehajtási rendelete [az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet; a továbbiakban: az Ámr.] még nem tartalmazott előírást a költségvetési szervek nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzéseivel kapcsolatosan. E téren a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (új Ámr.) hozott alapvető változást.
A jogszabály 20.§-a a költségvetési szerv kötelezően elkészítendő szabályzatai körében nevesítette a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, azonban a konkrét szabályzat tartalmával kapcsolatos további instrukciókat már nem tartalmazott.

Hatályos államháztartási törvényünk végrehajtási rendelete [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; a továbbiakban: az Ávr.] lényegében az új Ámr. megoldását követi: úgy rögzíti az eljárásrend megalkotásának kötelezettségét, hogy továbbra is hallgat a vonatkozó összeghatárokról, a kapcsolódó hatáskörök gyakorlóiról vagy a lehetséges eljárási modellekről, mintegy a szabályzatot elkészítő költségvetési szerv vezetőjének döntési jogkörébe utalva e kérdések rendezését.
A jogszabály mindössze a költségvetési támogatások vonatkozásában nevesít két, a gyakorlatban akár több árajánlat bekérését is eredményező alapvető követelményt, amikor deklarálja, hogy a támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljáráson túl az egyéb beszerzési eljárásokat is úgy köteles lefolytatni, hogy azok a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsák.

A közbeszerzési törvény

Mivel az államháztartási jogszabályok nem határoznak meg részletes előírásokat, adja magát a gondolat, hogy a közbeszerzési törvényben keressünk releváns rendelkezéseket.

Régebbi (1995-ös, 2003-as, 2008-as, valamint 2011-es) közbeszerzési törvényeinket áttekintve kijelenthető, hogy azok hatálya kizárólag a minimálisan a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekre terjedt ki. 2017. január 1. napjáig ugyanez jellemezte vonatkozó, hatályos törvényünket (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény, a továbbiakban: a Kbt.) is.

A fenti jogszabályok tanulmányozása során tehát alapvetően nem találkozhatunk a kisebb értékű beszerzésekre vonatkozó előírásokkal, ám egyes, azokban megfogalmazott alapvető szabályok következetes alkalmazása indirekt módon visszahathatott a tényleges önkormányzati gyakorlatra.
Az ún. egybeszámítási szabály egyértelműen feltételezi a kisebb összegű beszerzések naprakész nyilvántartását, az egyes beszerzések előtt a kötelezettségvállalónak pedig okvetlenül vizsgálni kell az áru vagy szolgáltatás becsült értékét, amennyiben el akarja kerülni a közbeszerzési kötelezettség kvázi gondatlan megkerülésének lehetőségét.

Az EU támogatások felhasználásával összefüggő jogszabályok

A jogalkotó az uniós fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos eljárásrendet tipikusan alacsonyabb rendű jogszabályokban rendezte. E jogszabályokban érvényesítésre kerültek az EK-szerződés diszkrimináció tilalmára, illetve a verseny tisztaságának biztosítására vonatkozó rendelkezései is.

Mindennek köszönhetően mind a 2007-től 2013-ig terjedő [ld. pl. 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet], mind pedig a jelenlegi, 2014-2020-as programozási időszakban [272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] alapvető előírássá vált a szokásos piaci ár legalább három árajánlattal történő igazolási kötelezettsége.
Ezt az igazolási kötelezettséget a korábban hivatkozott jogszabály a nettó egymillió forintot elérő szerződéseknél követelte, az újabb – néhány kivételtől eltekintve – háromszázezer forintot meghaladó összegű becsült érték esetén követeli meg.

A 2017. évi változások

A Kbt. 2017. január 1. napjával beiktatott 4.§ (3) bekezdése speciális ajánlatkérői kör számára általános jelleggel is kötelezővé tette a három ajánlat bekérését a nemzeti értékhatár alatti, ám egymillió forintot elérő összegű szerződések megkötését megelőzően.

Ezzel párhuzamosan végrehajtási rendeletként hatályba lépett a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, amely – az írásomban eddig említett jogszabályokhoz képest újdonságként – konkrét előírásokat tartalmaz a lefolytatandó eljárással összefüggésben is.

Noha a kormányrendelet jelenleg nem alkalmazandó az önkormányzatok és azok költségvetési szervei vonatkozásában, a cikk íróját a jogszabály több rendelkezésén (különösen: a helyi vállalkozások preferálása, amely leginkább a települési önkormányzatok szintjén éreztethetné hatását) túl a T/12738. számú törvényjavaslat eredeti szövege is arra engedi következtetni, hogy ez már csak idő kérdése.

Konklúzió
Összefoglalva a fentieket kijelenthetjük, hogy a beszerzési eljárásrend megalkotásának kötelezettsége az Ávr. értelmében valamennyi önkormányzat és önkormányzati fenntartású költségvetési szerv vonatkozásában fennáll, a jogszabály mindazonáltal nem határoz meg konkrét, több ajánlat bekérését megalapozó összeghatárt. Mindezek alapján – elméletben – olyan szabályozási megoldás is elképzelhető, amely a nemzeti értékhatár alatti összegű beszerzések esetében megelégszik az egyszerű megrendeléssel – már amennyiben az nem ütközik a költségvetési támogatások ésszerű és hatékony felhasználásának elvébe.
Arra, hogy ez utóbbi körülmény mikor áll fenn, leginkább a támogatások ellenőrzésére feljogosított szervek gyakorlata nyújthat iránymutatást.
A viszonylagos szabadságot korlátozhatják még a Kbt. egyes rendelkezései (különösen az adott esetben közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettséget keletkeztető egybeszámítási szabály), másrészt a hatályuk alá tartozó beszerzések esetében az európai uniós támogatások felhasználásáról szóló jogszabályokban előírt, árajánlatok számára és az azok rendelkezésre állását megalapozó összeghatárokra vonatkozó előírások.
2017-ben egy új, érdekes tendencia figyelhető meg: a közbeszerzési értékhatár alatti összegű beszerzésekre vonatkozó kérdéseket a jogalkotó egyértelműen a közbeszerzési tárgyú jogszabályok körében kezdte rendezni, tehát az önkormányzati vezetők számára érdemes lehet ezek esetleges év közbeni módosításait is figyelemmel kísérni függetlenül attól, hogy tervezik-e tárgyévben közbeszerzési eljárás lefolytatását.

A cikk a “Jegyző és közigazgatás” szakmai folyóiratban jelent meg

szerzője Dr Molnár Péter

A légitársaságot beperelték, amiért 35 eurót kér el egy törvényileg ingyenes egyeztetésér

A noyb nevű adatvédelmi jogvédő szervezet GDPR-panaszt nyújtott be a főként olcsó, fapados járatokban utazó légitársaság, a Wizz Air ellen. A szervezet szerint

„az egyik utas megváltoztatta a rendszerben a vezetéknevét. Annak ellenére, hogy a helyesbítéshez a GDPR szerint joga lenne, a légitársaság 35 eurót (kb. 12 ezer forint) kért tőle a javításért”.

Ahogy írják, az osztrák nő miután megváltoztatta vezetéknevét és emailcímét, frissíteni akarta adatait a társaságnál is, ezt azonban magától nem tudta, így „helyesbítési kérelmet” nyújtott be a Wizz Air adatvédelmi hivatalához.

Három hónapig nem kapott választ, ezután újra a társasághoz fordult, ekkor azonban azt mondták, online csak akkor változtathat vezetéknevet, ha házasság miatt teszi, minden más esetben a Wizz Air ügyfélszolgálatát kell felhívnia (több mint egy euró / percért).

Közel fél óra telefonálás és 35 euró mínusz után a társaság megváltoztatta a nő vezetéknevét, az emailcímét azonban nem.

„A törvény szerint az adatok frissítésének ingyenesnek kell lennie, így az olcsó légitársaságok nem tehetik a rejtett díjak egyikévé a GDPR betartását”

– mondta az esetről a noyb adatvédelmi ügyvédje. Az ügy miatt panaszt nyújtottak be, a bírság akár 97 millió eurós is lehet.

A noyb egyébként az a szervezet, amely GDPR miatt a Facebookot is elűzné Európából.

Forrás: telex.hu

Adatvédelmi ügyintéző képzés

A legtöbb adatvédelmi büntetést az ügyintézők okozzák.

A leggyengébb láncszem az ügyintézéssel megbízott, vagy az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatárs. Ők okozzák tájékozatlanságuk miatt a cégeket, szervezeteket sújtó egyre szigorúbb büntetéseket.

Egy rossz válasz, vagy rossz ügyintézés milliókba kerülhet, egy jó válasz, vagy jól elindított adminisztráció ugyanennyit megspórol.
Az ügyfelek (érintettek) kéréseit tudni kell legalább olyan szinten kezelni, hogy a szervezetnél kijelölt felelőshöz tudják irányítani, hogy megértsék a válaszadási kötelezettség még a legfurcsább kérésnél is fennáll, a válaszadási határidő mulasztása súlyos milliós büntetéseket hoz, az incidensek jelentésének elmaradása egy szervezet teljes megszűnését is okozhatja.

Adatvédelmi ügyintéző képzés

Az adott önkormányzatnál, cégnél, civil szervezetnél a vezető utasítására adatvédelemmel kapcsolatos anyagok előkészítése, a kijelölt feladatok elvégzése, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések jelentése, adatvédelmi adminisztratív feladatok folyamatos ellátása.

 A vezető által adatigénylésre adandó válasz előkészítésére kijelölt személy.

 

A képzés során 

 

  •  megismeri az ügyintéző legszükségesebb teendőit
  •  a veszélyforrásokat felismeri
  •  az adat tulajdonosának (ügyfél) kéréseire a kötelező protokollt képes alkalmazni
  •  kezelni tudja az adatvédelmi tevékenységnaplót
  •  folyamatosan tájékoztatja a vezetőt az adatvédelmi változásokról
  •  munkájával a lokális adatvédelmi feladatok nagy részét elvégzi a szervezetnél

 

A modulrendszerű képzés során lehetőség van az egymásra épülő tanulmányokat folytatni, mely a következőkből áll: 

 

  • adatvédelmi ügyintéző 
  • adatvédelmi felelős  
  • adatvédelmi szaktanácsadó

 

Az adatvédelmi ügyintéző képzés:
a napi gyakorlatból vett eljárásokkal megismerkedik a hallgató, elméleti és gyakorlati anyagot ad a képző intézmény.

 

A képzés zárása során a tudásfelmérés és a tanúsítvány átadása történik.

 

Az adatvédelmi ügyintéző képzés kétnapos, kontakt-oktatásos rendszerben történik a Budapesti Műszaki Egyetemen

 

A képzés kezdő időpontja 2020. szeptember 10. csütörtök.

 

A képzésben való részvétel középfokú végzettséghez kötött.


A képzés díja 40 000,- Ft
Vizsgadíj: 5 000,- Ft


További információ: 20/ 928-3266 

 

Jegyzők részére: hazaküldött munkatársak távoktatásos képzése

Minden a járványról szól, de ez egyben lehetőség is.

Bár már két éve kötelező, de egy felmérés szerint az önkormányzatok kevesebb, mint 50%-a felel meg az adatvédelmi szabályoknak.

Egyre több érintetti (jó- vagy rosszindulatú) kérést kell teljesíteni (adatkezelési panasz, törlési kérelem, adatkérés, zárolás, egyebek) és igen nehéz, ha a munkatárs a kérdést sem érti meg.
További kérdések merülnek fel, ha kamerát, térfigyelést, esetleg hangrögzítést alkalmazunk, ezek különösen nehéz részei az adatvédelemnek.

Az ügyfelekkel a munkatársunk találkozik, ő van a fronton, neki kellene a legjobban ismernie az eljárásokat.
hazaküldött munkatársak a távoktatással tudnak hasznára lenni az önkormányzatoknak Az egyre aktuálisabb adatvédelmi feladatokat előbb utóbb meg kell oldani. Erre felkészülni jelenleg van idő – és van ember, a szükségből erényt kovácsolunk. Ismét adatvédelmi felelős képzést indítunk, mely teljes biztonsággal látogatható- az internet segítségével.
A Budapesti Műszaki Egyetem és a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség kialakított képzési rendszerében adatvédelmi képzéseink a valóságra építenek, a gyakorlatra és a tennivalók elvégzéséhez adnak komoly támaszt. A tanfolyamok elvégzése után sem hagyjuk magukra a hallgatókat, hisz a problémákat mindig segítünk megoldani.

Kétszintű tanfolyamainkat adatvédelmi felelős képzéssel kezdjük, ez az első, melyre az adatvédelmi szaktanácsadó képzés épül. Ezek a képzések használható gyakorlati tudást adnak. Részletesebb leírást lejjebb görgetve találnak.
A tanfolyamokat folyamatosan, két hetente indítjuk.

Képzési időpontok:


-2020 április 23,
-2020 május 7,
-2020 május 21,
-2020 június 4,
-2020 június 18.
A  tanfolyam díja 195 000,- Ft /fő, vizsgadíj 35 000,- Ft.

És van egy kedvezményes lehetőség:

Azok számára, akik megbízást adnak adatvédelmi feladatokra (adatvédelmi tisztviselő biztosítása és/vagy adatvédelmi megfelelőség elkészítése) a képzés ingyenes.
Tekintsék meg előzetes videónkat. A videó hangját kérem kapcsolják be.
(more…)

Adatvédelmi képzések: készítsük el közösen az önkormányzat teljes adatvédelmét!

Gyakorlati szakemberek kétszintű képzésére jelentkezhetnek azok, akik egy intézménynél, önkormányzatnál, cégnél, szervezetnél adatvédelmi feladatokat végeznek- vagy akik szeretnének ezzel foglalkozni.
Az első szinten adatvédelmi felelős, a második-ráépülő szinten adatvédelmi tisztviselő munkára történik a felkészítés.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége, önkormányzata teljes adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.

Az Adatvédelmi Szövetség és a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete olyan képzést indít, mely igen nagy elszántságot igényel, de elvégzésével a megfelelő kompetenciák birtokában képes helytállni az adatvédelem nehéz pályáján.
A képzés részben távoktatásos rendszerben működik a vidékiek utazásai miatt.

A két képzés összesen 200 óra, a sikeres első szint után lehet a második szintet elkezdeni.

A képzés neves oktatókkal, kiváló gyakorlati szakemberekkel történik.
Nagyon komoly kihívás, hisz több mint másfél hónap tömény tanulás és számonkérés alapján léphet tovább a második képzésre a hallgató.

A képzés leírása

Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató>

1. tanfolyam, alapszint, megnevezése: adatvédelmi felelős munkára felkészítő képzés:
Read More

Önkormányzati teljes adatvédelem

Felkészítő tevékenység, adatleltár, teljes dokumentáció és szabályzat elkészítése, betanítás és adatvédelmi tisztviselő biztosítása az

ÖNKORMÁNYZAT GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti megfelelésének kialakítására.

Az adatvédelmi megfelelőség, adatleltár, dokumentálás, felkészítés és betanítás teljes díja helyett szervezetünk 2 éves szerződés alapján havi 70 000,- Ft díjért vállalja a teljes megfelelőség és dokumentáció elvégzését és az adatvédelmi tisztviselő biztosítását. Az önkormányzat részére biztosított adatvédelmi és feladatkezelő rendszer 10 000,- Ft/hó. Ezek a díjak tartalmazzák az összes feladatot, melyet a mellékletben részletezünk.

Az adatvédelmi tisztviselő díja a két évet meghaladó együttműködés után – mivel addigra már vélhetően az Önök munkatársai is otthonosabban mozognak az adatvédelemben – újra tárgyaljuk az árat, melyben jelentős könnyítést tudunk adni.

Az önkormányzat részére elkészített adatvédelmi megfelelőségen túl a POLGÁRMESTERI HIVATAL adatvédelmi megfelelőségének elkészítését is kedvezményesen készítjük..
Read More

Új képzés a BME-n

Adatvédelmi képzések – azoknak, akik csinálják… az Adatvédelmi Szövetség és a BME MTI képzése

Gyakorlati szakemberek kétszintű képzésére jelentkezhetnek azok, akik egy intézménynél, önkormányzatnál, cégnél, szervezetnél adatvédelmi feladatokat végeznek- vagy akik szeretnének ezzel foglalkozni.
Az első szinten adatvédelmi felelős, a második-ráépülő szinten adatvédelmi tisztviselő munkára történik a felkészítés.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége, önkormányzata teljes adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.

Az Adatvédelmi Szövetség és a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete olyan képzést indít, mely igen nagy elszántságot igényel, de elvégzésével a megfelelő kompetenciák birtokában képes helytállni az adatvédelem nehéz pályáján.
A képzés részben távoktatásos rendszerben működik a vidékiek utazásai miatt.
Read More

Az adatvédelem biogilisztája

A rendszerváltás idején egy ország gondolta, hogy a biogiliszta maga a csodálatos kapitalizmus, ahol néhány négyzetméter területen és a benne bízó kapcsolatok felhasználása révén hatalmas nyereséget realizálhatnak.

Kapcsolódó kép

A piramis csúcsán ez tényleg így is volt 🙂
Az adatvédelem ma újabb lehetőséget ad az ügyeskedőknek. Hisz néhány sablont letöltve a netről, esetleg néhány ezrest fizetve érte máris szakértővé váltak embereink. Csapatot felépítve komoly bevételeket generálhatnak.
Így lesz ebből kettőt fizet, egyet kap, amikor végül mégis el kell merülni a témában és rájön a vezető, hogy összetettebb a kérdés, mint azt gondolta – újra kinyílik a pénztárca és kezdődik elölről….